Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
ANBI

ANBI
De Belastingdienst heeft de Hervormde Gemeente Eben-Haëzerkerk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften (Kerkbalans etc.) aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ANBI-STATUS VAN DE EBEN-HAËZERKERK TE NIJKERKERVEEN.
 
1. Naam van de Gemeente: Hervormde Gemeente Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen.
 
2. Het RSIN-nummer van de Kerk (incl. Diaconie) is: 007707642.
 
3. De adresgegevens van de Kerk kunt u vinden op de website van onze kerk onder het hoofdstuk ‘contact’.
 
4. De Kerkenraad vormt het bestuur van onze Kerk en bestaat uit de voorzitter, scriba, predikant, (jeugd)ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het goedkeuren van de begroting, jaarrekening en beleidsplannen.
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. In het moderamen hebben de voorzitter, scriba en predikant zitting alsmede de voorzitters van de diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters.
 
5. Het eigen beleidsplan van onze kerk kunt u vinden op de homepage van de website van onze Kerk onder het hoofdstuk ‘Beleidsplan’.
Het beleidsplan van de PKN kunt u lezen via deze link:
 
6. De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn geen andere medewerkers in loondienst.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van Kerkenraad, colleges, commissies, kosters etc.  ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De organisten ontvangen een passende, bescheiden vergoeding.
 
7. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
8. Beknopt overzicht activiteiten:
De Eben-Haëzerkerk is een actieve Gemeente. Naast de Erediensten op de kerkelijke feestdagen en zondagen vinden er door de week tal van activiteiten plaats die gericht zijn op vorming en toewijding.
Zonder compleet te zijn, noemen we hieronder een aantal van de activiteiten:
Voor de jeugd zijn er kinderclubs, Rock Solid en catechisatie.
Diverse kringen en groepen zijn actief, te denken valt aan de Israëlkring, Stiltekring, Gebedskring, Gemeentegroeigroepen en volwassenencathechisatie.
De Gemeente adopteert een meerjarig zendingsproject.
Samen met de Gereformeerde Kerk organiseert de Eben-Haëzerkerk jaarlijks een Openluchtdienst.
Samen met de twee andere PKN-kerken in Nijkerkerveen organiseert de Eben-Haëzerkerk de Alphacursus.
Op het vlak van fondsenwerving zijn jaarlijks terugkerende activiteiten o.m. de Verkoopdag (‘Eben-Haëzerfair’) en de oliebollenactie.
 
9. De financiële verantwoording van de Diaconie tot en met 2018 kunt u hier vinden.
 
10. Hier vindt u de begroting van de Kerk voor 2020.
En hier de begroting van de Diaconie voor 2019.

Onderstaand de jaarrekening van de kerk over het afgelopen jaar.

ANBI rapport

En de jaarrekening van de Diaconie over het afgelopen jaar:

ANBI rapport
terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst/afscheid KND
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.