Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Kerkdienst, 21 april 2013, 10:00uur. Kerkdienst, 21 april 2013, 10:00uur.

Bij bidden is één woord heel belangrijk: het woord ‘alles’.

. In alle omstandigheden kun je de dingen van je leven delen met God:
. mooie
. moeilijke
. blijdschap
. verdriet
Filippenzen 4:6,7
Weest in geen ding bezorgd,
maar laten bij alles (!) uw wensen met dankzegging
bekend worden bij God,
en de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus’.

In alles.
Alles ook wat je denkt, wat je voelt…
Meest bijzondere van bidden.
Alles wat je denkt, voelt meemaakt
mag je delen.
. Zelfs wat je met degene die het meest nabij is,
zelfs dan niet alles deelt,
. Zelfs met jezelf deel je soms niet alles,
hou je jezelf regelmatig voor de gek….
. Met God mag je alles delen,
Hij kent je al,
Hij is je Schepper, (Psalm 139).

- geen geheim, geen censuur…
niet: kan ik dat wel maken?
VRAAG DIE JE NIET HOEFT TE STELLEN BIJ BIDDEN
nee, juist wat je zelf niet wilt weten misschien,
laat staan een ander…
geen geheim.
Bevrijdende van bidden,
van contact met je Schepper.
RIJKDOM VAN GEBED

licht bij,
warmte bij.
. groeien van de mooie dingen
. smelten van de ijskorst, van de pijn.
Alles wat je wegstopt,
dat gaat stinken,
dat gaat rotten,
alles wat aan de oppervlakte mag komen,
dat brengt leven,
dat brengt beweging..
Niet ingewikkeld is,
geen eisen.

‘Je mag jezelf zijn,
en daardoor steeds meer jezelf worden.
Basis van een liefdesrelatie’.

ook al ben je niet met het geloof en God opgegroeid,
dat is niet erg,
je mag vanuit je hart de dingen tegen God zeggen.
Hij is je Schepper,
Hij is je Maker,
(Psalm 139 – Hij kent je al toen je groeide in de buik van je moeder)
Hij kent je en Hij weet wat er in je leeft.
En dat geldt ook als je vanaf het allereerste begin met God optrekt,
al heb je zoveel bijbelverhalen gehoord,
al heb je zoveel kennis,
altijd weer mag je vanuit je hart,
wat daar leeft,
delen met je Schepper.
Heel eenvoudig,
en daar hoef je niet veel over te weten,
je hoeft niet volgens het boekje te bidden….
. Meest eenvoudige is vaak ook het meest moeilijke
‘Ik hou van U’. (dank U dat U van mij houdt)
paar  woordjes,
meer is niet nodig…..
Hoe meer woorden we gebruiken,
hoe meer er soms ook een rookgordijn gelegd wordt,
van dingen die we liever achter de gordijnen houden,
achterwege laten…
Verlangen van God is dat hij alles mag weten,
alles mag horen,
dat we alles delen…

- Niet volgens het boekje.
Wel een boekje naast leggen,
wel informatie ernaast leggen,
er wel over nadenken…
. doen
. erover nadenken.
Relatie, huwelijksrelatie.
a. allerbelangrijkste is het contact zelf,
communicatie.
.woorden . lichaam . samen dingen doen
b. momenten dat je samen nadenk over hoe je communiceert.
hoe praten we nu met elkaar?
hoe communiceren we met elkaar?
hoe voeden we onze kinderen op?
Nadenken over het communiceren zelf: meta-communicatie.

Niet volgens het boekje,
maar we leggen er ook wel een boekje naast….
Vijf verschillende vormen van bidden….
1. Pink – schuldbelijdenis
2. Ringvinger – vraaggebed – materieel, psychisch, geestelijk
3. Middelvinger – voorbede – vragen voor anderen, idem
4. Wijsvinger – Lofprijzing en aanbidding – God groot maken om wie Hij is
5. Duim – dankgebed ‘Dankbaar hart is de basis van alle vormen van gebed die hierboven staan. Zonder een dankbaar hart kun je niet loven, prijzen en aanbidden.
Spiegel,
om niet te eenzijdig te worden,
om ook te kunnen blijven groeien…
Als je een vuist wil maken in de geestelijke wereld
(als je kracht wilt ontvangen vanuit je bidden),
dan zie je dat de duim onder de andere vingers ligt.

Nogmaals, bidden is niet volgens een boekje bidden,
alle spontaniteit,
alle echtheid eruit…
Maar wel zou je je eigen bidden,
en ons bidden in de kerkdiensten,
eens ernaast kunnen leggen.

En je zou je eigen bidden eens kunnen leggen
naast de gebeden uit het Psalmenboek,
waar ook al die verschillende soorten gebeden staan.
We hebben gelezen uit Psalm 65.
Lofzang.
Kenmerk: U,
het draait niet om mij,
om mijn geluk,
om mijn pijn,
om mijn verdriet,
maar het draait om God.

vgl.
U komt de lof toe,
God die woont op de Sion,
u zult ontvangen wat u is beloofd.

2  (65:3) U die ons bidden hoort-
tot u komt de sterveling.

3  (65:4) Worden onze zonden mij te zwaar,
u neemt weg wat wij misdeden.

4  (65:5) Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen,
hij mag wonen in uw voorhoven.
Wij genieten het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.

5  (65:6) Ontzagwekkend is uw antwoord,
u doet recht en redt ons, God,
op u hopen de einden der aarde,
de verten van de zee.

Volgens het boekje bidden,
niet volgens bepaalde eisen bidden,
zo en zo moet je bidden,
anders bid je niet goed.
Nee,
dat maakt het bidden stuk,
en dat zou niet goed zijn.
Maar je mag wel volgens het Psalmenboek leren bidden…
Met het hulpmiddel van je vingers en je duim.
Niet als eis,
maar als een manier om verder te komen in je bidden..
1. Wij zijn zeer individualistische mensen in 2013,
wij nemen bijna altijd onszelf als vertrekpunt.
In Israël zong men het Psalmenboek waarschijnlijk
van voor naar achter.
. 5 boeken
gekoppeld aan de 5 boeken van de  Thora
naast profetenlezing die eraan gekoppeld is,
ook een of meerdere Psalmen.
Rooster!

Zo komen alle Psalmen aan bod.

Het probleem wordt dan nog groter,
hoe het dan kan dat je alles niet zo makkelijk persoonlijk
voor je rekening kunt nemen,
want er zijn veel psalmen of Psalmgedeeltes bij die wij overslaan.
Eigenlijk deden we dat ook met het zingen van Psalm 139 vanmorgen:
vs…..21,22
‘Zou ik niet haten wie U haten, Heer,
niet verachten wie tegen U opstaan?
Ik haat hen zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand gworden’.


Psalmen van voor naar achter leest,
dan kom je alle stemmingen en emoties tegen.
Soms in één en dezelfde Psalm.
Wisselt heel erg.
vb. Psalm 22 (God troont op de lofzangen van Israël)
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?

Psalm 23 – De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets,
zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij!

Een en al afwisseling.
Psalm 22, 44, 55, 77, 88.
22. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
. God troont op de lofzangen van Israël….
. Ik ben een worm en geen man,
van God en de mensen verlaten
. 26. Van U komt mijn lofzang in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.

-- Samen bidden!!
Individualistisch.
Samen!!
jij bent heel blij, maar iemand naast jou is verdrietig,
of het is iemand die zoveel twijfels heeft.
Voor diegene zing/bid je samen Psalm 55
Mijn hart krimpt in mijn binnenste,
doodsangst heeft mij bevangen,
5  (55:6) vrees en beven grijpen mij aan,
ik huiver over heel mijn lichaam.

Heel verdrietig of bang,
en toch zing je Psalm 34:
34:9) Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

9  (34:10) Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
.

Maar we snappen allemaal wel
dat het veel moeilijker is om als je verdrietig bent,
een lofzang te zingen.
Psalm 65:3,
U komt de lof toe,
God die woont op de Sion,
u zult ontvangen wat u is beloofd.
2  (65:3) U die ons bidden hoort-
tot u komt de sterveling.
vers 10,11
U zorgt voor het land en bevloeit het,
u maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:
10  (65:11) u doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.


je ogen zien helemaal niets van Gods goede schepping….
Hoe kun je dan bidden?

Wij bidden en loven God niet alleen voor onszelf,
maar als gemeenschap!


-- Solidariteit,
maar ook stapje voor stapje leren om verder te zien
dat je eigen situatie
(heel voorzichtig!!)

Zo verdrietig dat een lofpsalm niet uit je mond komt….
Dat kan en die ruimte mag je je ook gunnen in crisismomenten.
Soms ben je zo vol van de Heer,
zo vol van Jezus,
dat je een klaagpsalm
(mijn God, mijn God, waarom hebt U  mij verlaten)
niet persoonlijk kunt meebidden….
Maar dan kun je op twee manieren zo’n Psalm zingen:
a. ook uit solidariteit met je buurman of buurvrouw
b. via Jezus,
die die woorden aan het kruis uitschreeuwde!!

Natuurlijk mag je ook gewoon je mond houden
als het niet kan,
als het niet lukt.

En op al die andere momenten is het goed
om niet volgens het boekje te bidden,
maar wel het Psalmenboek te gebruiken in ons bidden.
Waarom dat zo belangrijk is?
Ik heb veel gehad aan wat Eugene Peterson schrijft daarover.
Een canadese theoloog die veel over bidden heeft geschreven.
Hij schrijft dan over de rol van het gevoel en emoties.
En het aller, allerbelangrijkste is dat je die gevoelens
mag aanvaarden,
dat je ze niet wegstopt,
dat je ze aan God mag geven,
zoals ik in de eerste zinnen van de preek aangaf.

‘Aan het volledige scala aan emoties zoals we die kennen
wordt stem gegeven in de Psalmen.
We bidden de Psalmen door
en komen alle gevoelsklanken tegen
die we in ons hebben,
en leren om ons met die gevoelens op ons gemak
te voelen voor het aangezicht van God.
Maar die gevoelens hebben niet het eerste en toonaangevende woord.
Dat heeft God.
Het gevoel krijgt een plaats in het gebed; niet andersom.
Gebed in de liturgie (volgens een rooster)
neemt alles wat er aan gevoel in mensen leeft in zich op,
maar laat zich er niet door leiden.

Wanneer we erop staan om het initiatief aan ons te houden –
door te bidden wanneer we daar behoefte toe voelen
of wanneer zich een probleem voordoet –
dragen we een psychische last die te zwaar voor ons is.
Als bidden alleen maar een privé-onderneming is,
vertillen we ons.
De liturgie (ook de huisliturgie!) is precies wat we nodig hebben.
Liturgie ontpsychologiseert gebed.
Het plaatst gebed buiten de aansturing van  mijn gevoel,
mijn motivatie,
mijn psychische energie
en de omstandigheden waarin ik me bevind’.

-- klooster – 2 weken alle Psalmen doorbidden/zingen
Bevrijdend.
Je hoeft het niet allemaal zelf te doen.
Je mag meegenomen worden.
Emoties worden niet ontkend,
maar krijgen een plek…

1 of 2 x week op zondag.
Samen bidden.
Maar het zou goed zijn als u en jij ook vormen vindt
elke dag om
a. vanuit je hart te leren bidden.
b. met woorden van anderen te leren bidden.

Omvorming krijgt dan meer en meer een kans.
Als je God looft, oefen je er in om hem meer in het middelpunt te zetten.
Die ijskap van verwijten,
van woede,
kan smelten…..
En als je de woede en je verdriet aan het wegstoppen bent,
waar je ziek van kan worden,
die komen opeens weer omhoog,
als je Psalm 55 bidt waar het gaat over een vriend
die je verraadt als een vijand.
En dan krijg je weer woorden aangereikt met Psalm 32
waarin het gaat over vergeving,
en over wegkwijnen als je alles wegstopt,
en hoe je pas echt leeft als je vergeeft
en vergeving ontvangt.

… je bent verdrietig en toch zing je een lofpsalm.
. niet mee te maken met je gevoel…
. en toch, de ervaring leert dat het door elkaar kan lopen,
en dat juist als je een lofpsalm zingt in zware tijden,
je het wonder kunt meemaken,
dat je opgetild wordt,
dat je meegenomen wordt.
Door de woorden?
Het is veel meer dan een trucje,
veel meer dan een psychologisch trucje,
Gods hand houdt ons vast,
zoals Psalm 139 zegt:
7 ¶  Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8  Klom ik op naar de hemel-u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk-u bent daar.
9  Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10  ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11  Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht, ‘
12  ook dan zou het duister voor u niet donker zijn-
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.


Amen.

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.