Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Filippenzen 4 Filippenzen 4
Filippenzen 4,4-7am avond 
De centrale boodschap van de bijbel is
Redding en Bevrijding.
In het Oude Testament is het kernverhaal
de bevrijding uit Egypte.
Na de schepping van de wereld wat beschreven wordt in Genesis,
zijn er telkens crisismomenten,
na de zondvloed wordt Abraham geroepen,
en met hem gaat God een weg,
een eigen weg om zo de hele wereld te kunnen zegenen
via hem, via Abraham.
De verhalen zijn allemaal heel eerlijk en oprecht:
het lijkt eerst helemaal niet door te gaan,
omdat Abraham nog geen kind heeft.
En komt uiteindelijk dan dat kind,
dan zijn er daarna weer zoveel conflicten,
ruzies,
tussen kinderen,
en dan denk je in die  verhalen dat er niets terecht kan komen,
van Gods plan om deze wereld te zegenen,
te redden.
Uiteindelijk belandt Jakob door allerlei verwikkelingen
van zijn zoon Jozef in Egypte.
Ze worden gered van de hongersnood.
Maar wat eerst een reddingsplaats was,
wordt dan een gevangenis.
Het volk dreigt uitgeroeid te worden.
 
God gaat een weg met zijn volk,
maar het dreigt helemaal vast te lopen.
Zoals een voertuig op een zandweg.
Hoe harder het probeert om los te komen uit een kuil,
uit de gevangenis,
hoe dieper de wielen zich ingraven.
En het voertuig zit muurvast.
Zo muurvast zat Israël in Egypte.
De centrale boodschap is dat God zelf zijn volk bevrijdde,
en Mozes voor die taak uitkoos.
Mozes, die zelf intussen ook op dood spoor zat,
gevlucht en in het buitenland, in Midjan verbleef.
 
Kern van de boodschap in de Bijbel is bevrijding.
Het lijkt heel vaak vast te lopen,
met Gods plan,
het voertuig lijkt helemaal zich in te graven,
mensen kijken elkaar ongemakkelijk aan.
Ruzie maken… jouw schuld,
niet goed gekeken,
nee…. geen goede aanwijzingen….
Geven elkaar misschien de schuld van alles.
We zitten vast,
en we komen hier nooit meer uit…..
Totdat men toegeeft dat er hulp nodig is.
En die geschiedenis herhaalt zich in het O.T.,
als het volk Israël in ballingschap terecht komt,
en daarna weer terugkeert naar Israël.
Het leek het definitieve einde van het volk,
maar als een wonder keerde men terug.
En zo’n 60 jaar geleden keerde het volk weer opnieuw terug.
Centrale thema is: redding en bevrijding.
 
Ook in het N.T. is dat het thema: redding en bevrijding.
We hebben net kerstfeest gevierd.
De engel zegt tegen de herders:
‘Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de messias, de Heer.
 
‘De Heer’- Kurios.
Dat betekent: hij is de Machthebber.
Hij is de Baas.
Alleen zou hij heel anders ‘Heer’ zijn dan mensen hadden gedacht.
Het gaat in het N.T. over precies hetzelfde als in het O.T.,
alleen hier is er een Heer,
die op een andere manier de machtige is dan wie ook verwacht had.
Hij stierf aan een kruis,
en Hij stond op uit de dood.
Dat was door niemand bedacht,
dat was ook door niemand verwacht.
Maar op die manier kon Jezus Heer zijn,
 
Jezus leeft.
Hij wil Heer zijn.
Hij wil het centrum uitmaken van het leven van mensen.
Niet de keizer,
niet je gewoontes,
niet je dorpsgewoontes of
regels van de overheid,
maar uiteindelijk gaat  Jezus daar bovenuit.
En dat is bevrijding,
als je niet meer zelf in het middelpunt staat.
Dat is bevrijding.
Als jijzelf niet de baas bent,
jouw eigen club niet de baas is,
jouw eigen groep niet de baas is,
maar als Jezus Heer is.
 
En met die boodschap trokken mensen als Paulus de wijde wereld in.
Want die boodschap van bevrijding
die was voor iedereen.
De grenzen werden opengebroken.
Israël werd niet afgeschreven door de Here God,
maar er brak wel een nieuwe tijd aan.
Die ‘zachte kracht’ van vergeving,
van liefde en jezelf niet in het centrum plaatsen,
brak uiteindelijk de machtigste koninkrijken
en de machtigste keizers.
 
Maar zover is het nog niet,
als Paulus de goede boodschap brengt van redding en bevrijding.
Mensen reageren God zij dank op die boodschap!
Nemen Jezus aan als hun redder,
als hun persoonlijke redder,
die hun zonde vergeeft,
als hun Redder die Heer wil zijn,
waarbij ze niet meer eigen baas zijn,
maar waarbij Jezus het centrum is van hun leven.
 
Paulus trekt, nadat hij een gemeente gesticht heeft,
vaak weer verder.
Hij werkt vaak met medewerkers.
Soms blijven medewerkers van hem achter om
nieuwe leiders in de gemeente op te leiden.
En dan wordt Paulus  op een bepaald moment gevangen genomen.
Hij die preekte over bevrijding,
en over redding.
Hij wordt in de gevangenis gegooid.
En dat is voor de gemeente in Filippi toch heel vreemd om te horen.
Uitgerekend de man die hen verteld heeft over bevrijding,
over redding,
zit nu zelf in de gevangenis!
Hoe kan dat?
Hoe valt dat te rijmen met elkaar?
 
Zij maken zich zorgen over Paulus,
zij vragen zich af of de boodschap van redding
en bevrijding wel klopt,
wanneer hij zelf gevangen zit,
en niet gered wordt,
niet door een engel,
niet door God.
De keizer,
de overheid blijkt dan toch  machtiger te zijn dan Jezus?
 
Ze zaten daarmee…
Ze tobden daarover.
Hoe zat dat nu precies?
De man die over bevrijding sprak zit zelf in de gevangenis….
 
En dan schrijft Paulus deze brief om een antwoord te geven
op hun vragen,
op hun twijfels
en hun tobberijen.
En er is geen brief van Paulus,
waarin hij zoveel over blijdschap schrijft.
Niet in het algemeen over blijdschap,
maar over zijn eigen blijdschap!!
Dat is natuurlijk heel opmerkelijk.
Hij zit gevangen,
en toch is hij blij?
 
Ja, en hij schrijft direct in het begin van zijn brief
hoe dat kan:
‘U moet weten, broeders en zusters,
dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt
dat het evangelie wordt verspreid’ (1,12)
 
Hij gaat dus niet uit van zijn eigen belang.
Hij gaat uit van het perspectief van Gods plan!
Hij wil met de ogen van God kijken naar zijn eigen leven.
Zijn eigen leven is beknot,
hij is in de gevangenis gegooid.
Maar het zorgt ervoor dat mensen dat hij nu mensen ontmoet,
die hij anders nooit had kunnen ontmoeten.
Hij bevindt zich waarschijnlijk in een kazerne,
met heel veel Romeinen.
En klaarblijkelijk staan heel veel Romeinse soldaten
en heel veel bestuurders open voor wat Paulus
hen wil vertellen over Jezus.
 
Wat enorm belangrijk is om de woorden van Paulus
te begrijpen,
is zijn  Perspectiefwisseling.
Hij gaat niet meer uit van zijn eigen belang,
maar: Jezus = HEER
 
Draait niet meer om zijn eigen belang,
eigen geluk,
eigen vrijheid.
Maar het draait om de missie die hij ontvangen heeft:
de boodschap van redding doorgeven.
En die boodschap van redding valt niet in de gevangenis te stoppen.
Daar is hij ontzettend blij om:
ze kunnen mij in de gevangenis stoppen,
maar het helpt juist om het evangelie nog meer te verspreiden….
 
Elke christen heeft zo’n perspectiefwisseling ontvangen.
Elke gelovige heeft een roeping.
Je bent medewerker geworden in Gods koninkrijk.
Als Jezus Heer is,
als Hij de Baas in je leven is geworden,
dan ben je in dienst getreden van je Heer.
En als je je roeping scherper in beeld krijgt,
dan wil dat niet zeggen dat je pijn,
je verdriet,
je zorgen
niet belangrijk zijn,
maar ze komen wel in een ander perspectief te staan.
Niet alleen in het geloof,
iedereen die een taak heeft in het leven,
waar je voor gaat,
die zal dat herkennen.
 
Ik moet denken aan die vrouw,
die midden dertig was,
en plotseling haar man verloor.
Ze stond er alleen voor.
En ze zei wel eens:
‘Mijn gezin heeft mij door die moeilijke begintijd
heen geholpen.
Als ik geen zin had om op te staan,
als het leven voor mij niet meer hoefde,
dan waren daar de kinderen.
Die stonden ’s morgens wel op,
die moesten opstaan om naar school te gaan.
En ik moest mijn bed wel uit.
En achteraf is dat heel goed geweest.
Het was een helse tijd.
Het was bijna ondraaglijk.
Maar mijn kinderen hebben me erdoor geholpen.
Ik had een taak’.
 
Het leven van elk mens,
ook van een gelovige,
vraagt telkens weer,
ook in nieuwe levensomstandigheden,
bij het ouder worden,
bij hoogtepunten,
en bij dieptepunten,
om balans.
 
Aan de ene kant:
. je vreugdes, je verdriet,
je pijn,
alles wat je ervaart,
serieus nemen.
Wie zichzelf niet serieus neemt,
kan een ander ook niet serieus nemen
Wie niet van zichzelf houdt,
kan ook niet van een ander houden.
 
Wie zelf ontvangt,
van Gods liefde,
van zijn genade,
die kan pas werkelijk Gods licht laten schijnen
naar anderen.
Die kan pas werkelijk aanstekelijk zijn.
 
De balans is het daarom
aan de ene kant jezelf volledig serieus nemen,
en aan de andere kant:
beseffen dat jij niet het middelpunt van deze planeet bent.
Dat die plek bestemd is voor je Schepper.
Dat die plek bestemd is voor je Redder.
 
En daarom kan Paulus vanuit de gevangenis oproepen,
om Hem die centrale plek te blijven geven:
‘4  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5  Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
6  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
7  Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Als je zo je leven leert delen met je Schepper,
met je Redder,
dan is dat telkens jezelf bevrijden
van alle machten die je naar de afgrond willen trekken.
 
Er is een bevrijder,
blijf dichtbij je Bevrijder!
Verheug je in zijn liefde, zijn vergeving.
Zelfs de grootste zorgen in het leven
mag je uit handen geven aan jouw Redder,
aan je koning.
En dan zal de vrede van God,
die je nooit kunt begrijpen,
waar je nooit de vingers achter krijgt,
ervoor zorgen,
dat jouw gedachten,
jouw hersenspinsels,
jouw eigen tobberijen,
je niet de afgrond in zullen trekken.
 
En daarom eindig ik met een lang citaat
van een moderne Paulus,
V.N. secretaris-generaal Dag Hammarskjöld.
Hij kwam om het leven bij een vliegtuigramp in 1961,
waarbij nog steeds gedacht wordt aan een doelbewuste aanslag.
 
‘Ik weet niet wie – of wat –
de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja, tegen iemand – of iets.
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is
en mijn leven, in onderwerping,
een doel heeft.
 
Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen,
‘niet om te zien’,
of ‘zich niet te bekommeren om de dag van morgen’.
 
Ik besefte dat deze weg naar een triomf voert
die ondergang is,
en naar een ondergang die triomf is,
dat de prijs die je ontvangt voor de inzet van je eigen leven
smaad is,
en dat de diepe vernedering
de enige verheffing is
die voor de mens  mogelijk is.
Daarna had het woord ‘moed’ voor mij zijn zin verloren,
omdat niets me meer ontnomen kon worden.
 
Laat ik uiteindelijk zodadelijk eindigen
met woorden van Paulus,
om te bendrukken dat geloven een paradox,
een tegenstelling is,
zoals we ook in de woorden van Hammarskjöld hoorden.
Het is overwinning en het is nederlaag.
Het is verlies én winst,
het is verdriet en gevangenis,
en het is blijdschap en bevrijding.
 
Het is de ontdekking dat nederlaag
niet het slotwoord heeft, maar overwinning.
Het is de ontdekking dat niet verlies het laatste woord heeft,
maar winst.
Het is de ontdekking dat niet verdriet en gevangenis
het laatste woord heeft,
maar blijdschap en bevrijding.
 
En wij zijn mensen die op weg zijn,
en Paulus roept op om niet vast te roesten,
niet in nederlaag,
en niet in overwinning.
Niet vast te roesten in verlies,
en ook niet in winst.
Niet vast te roesten in verdriet en gevangenis,
en ook niet in blijdschap en bevrijding.
 
Hij roept op tot beweging,
en daarom eindig ik met woorden van Paulus uit hoofdstuk 3:
10  Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,
11  in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
12  Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
13  Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
14  Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
15 ¶  Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.
16  In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.
 
 
Amen
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.