Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Kerkdienst, 19 mei 2013, 10:00uur. Kerkdienst, 19 mei 2013, 10:00uur.

Het draait vandaag de dag heel veel om ‘de buitenkant’.
Het begint al bij kinderen op de basisschool,
die precies weten hoe ze er uit willen zien.
Die ook precies weten hoe je je moet kleden
om er bij te horen.
We leven in een ‘buitenkant-maatschappij’,
enorm versterkt door de invloed van de t.v./moderne media
die ons de voorbeeldfiguren voorschotelt,
. hoe we er moeten zien
. hoe we ons moeten gedragen.

Daar haaks op staat  ook een andere ontwikkeling.
Is er ook een groep mensen die daar zich helemaal niets van aantrekt,
en zegt: ‘je moet vooral proberen jezelf te zijn’.
Ja, jezelf zijn….
Dan valt een woord als ‘authenticiteit’.
Om dat te kunnen zijn gaat niet vanzelf (uitzonderingen daar gelaten),
en werk je aan je zelf,
en dan is de ‘binnenkant’ opeens weer heel belangrijk.
. Hoe ga je om met je gedachten, met je gevoelens,
wat zijn je innerlijke drijfveren in je beroep,
wat is het doel van de dingen die je doet in je gezin,
in je privéleven?
Als je een boekenzaak binnenloopt,
ook in een christelijke boekenzaak,
dan staan er heel wat zelfhulpboeken,
die allemaal gaan over ‘de binnenkant’,
hoe we met onszelf om kunnen gaan.

Hele wisselende accenten in onze samenleving.
Soms heel erg de nadruk op de buitenkant,
in andere situaties heel erg de nadruk op de binnenkant.
Ook in het geloof zou je zo’n onderscheid kunnen maken.
Voor het gemak onderscheid ik vanmorgen 2 typen gelovigen:
‘de buitenkant gelovige’
en 
‘de binnenkant gelovige’.

Voordat u en jij denkt:
‘de buitenkant gelovige’ dat is de oppervlakkige gelovige
bij wie het geloof niet echt leeft
en de ‘binnenkant gelovige’
(degene die het voelt en ervaart)
dat is pas de echt gelovige.
Nee,
ik bedoel met ‘buitenkant gelovige’ 
niet de naam-christen,
die wel bij zijn formulier: protestant, of christelijk invult,
maar die er verder niets meer mee heeft.

Het gaat om iets anders.
De indeling van ‘buitenkant gelovige’  en  ‘binnenkant gelovige’
komt voort uit de bijbelgedeeltes die we hebben gelezen.
In Exodus kom je de buitenkant gelovige tegen.
En dat niet alleen:
je komt er ook een God tegen,
die van de buitenkant te zien is,
die in donder en geweld op de berg Sinaï zichzelf laat zien.
. vuur
. wind
En er zijn gelovigen,
het volk Israël die 
omdat ze aan de buitenkant zoveel gezien hebben,
de buitenkant volgen:
(let op: wel via een tussenpersoon,
omdat het directe contact met God te heftig is!!)
. via hun leider: Mozes
. Thora: op stenen tafels geschreven wetten,

Vele Eeuwen later,
is in Jeruzalem het jaarlijkse Pinksterfeest.
Men viert dan men de wet heeft ontvangen.
Want door al die eeuwen heen heeft men geleerd om blij te zijn,
dat God richting geeft in het leven door de wetten die Hij gegeven heeft.
Men is niet richtingloos, stuurloos drijvend op een grote oceaan,
nee, door de wetten die God gegeven heeft,
ontving men routeaanwijzingen in het leven,
zodat men niet hoefde te verdwalen.
Door eigen schuld gebeurde dat ook bij het volk Israël,
maar het hoefde niet….

50 dagen na Pasen viert men het Pinksterfeest.
50 dagen na het gedenken van de bevrijding uit Egypte,
(Pinksteren betekent letterlijk 50)
viert men het ontvangen van de wet.
Voor dat feest zijn ook veel Joden van heinde en ver gekomen.
Op dat feest stort de Here God de heilige Geest uit.
De Geest wordt uitgestort in de harten van de discipelen.
----  Het hart is de binnenkant.
En om nu aan te geven dat het geen hocus pocus gebeuren is,
dat er iets gebeurt wat alleen maar met de binnenkant 
te maken heeft,
wordt die uitstorting van de Geest begeleid
door tekenen:
vlammen op de hoofden als van vuur
en het geluid als van een enorme wind.
Opmerkelijk,
dat zijn nu precies de tekenen die op de berg Sinaï
te zien waren….

Aan de binnenkant wordt de Geest uitgestort,
aan de buitenkant zijn de tekenen te zien.
Eenmalig.
Als na die eerste uitstorting
daarna de Geest wordt uitgestort,
zijn die vuurtongen
en die wind niet meer te zien en te horen.
Zoals de wet ook-----   eenmalig gegeven is,
begeleid door vuur en wind.
Unieke gebeurtenis die niet herhaald werd 
in latere generaties.
Maar ze maken in ieder geval wel het verband duidelijk:
tussen ------de buitenkant van de berg Sinaï,
en ------de binnenkant van het Pinksterfeest.
Het heeft beide te maken met de geboden,
met de richtingaanwijzers die God gegeven heeft.

Pinksterfeest: God schrijft zijn wet (de buitenkant)
in ons hart (de binnenkant).
En dat is al eeuwen daarvoor beloofd.
Vervulling – Ezechiël 11,19vv – (Jeremia 31)
19  Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
20  Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.

Belofte in Ezechiël:
niet langer een stenen hart,
maar een levend hart.
Niet langer God dienen
. uiterlijke gehoorzaamheid
. omdat je er mee opgegroeid bent.
. omdat het zo hoort.
Nee,
een levend hart,
het komt van binnenuit.
Je hart klopt voor God.
Er is een diep verlangen om Hem te dienen.
En je wilt zijn geboden in het leven van elke dag een plaats geven.
Je wilt leven zoals God wilt dat je leeft.
En dat doe je niet omdat iemand van buiten vindt dat je dat moet,
-------maar je wil dat van binnenuit.
Omdat de heilige Geest,
omdat God zelf in je hart dat verlangen legt door zijn Geest!!
De heilige Geest die in je hart het vuurtje voor Jezus laat branden….

Op het Pinksterfeest werden allen vervuld met de heilige Geest….
Ze waren er zo vol van,
zo vervuld,
dat ze buiten hun menselijke mogelijkheden gingen optreden:
. in tongen spreken
. niet meer bang
. getuigden van Jezus,
en de Geest bleek te verbinden,
door hen heen te werken,
het vuurtje,
de vlammen,
de wind,
bleek niet alleen voor dat kleine groepje van 12 mensen bestemd,
maar voor allen!!

Ik ga u en jou vanmorgen niet vragen:
ben je een buitenkant gelovige,
of een binnenkant gelovige.
We hebben allemaal onze eigen accenten.
Wat ik aan u en jou en mezelf zou willen vragen
vanmorgen:
hoe is de binnenkant en de buitenkant bij ons met elkaar verbonden?
Hoe werkt de Geest nu in uw/jouw leven?
Op welke manier komt die Geest in je leven binnen?
(‘k stel die vraag aan het eind – laatste zin van de preek,
om antwoord daarop te kunnen geven naar evangelie
volgens Johannes kijken). 

Zonder binnenkant kun je niet geloven,
-- geloof zonder dat je merkt dat Jezus leeft,
dat Hij ook in je hart leeft,
dat dooft op den duur uit…
helaas zien we dat om ons heen,
zien we dat ook bij onze kinderen soms,
die het niet meer oppakken…

en zonder buitenkant blijft je geloof ook beperkt tot een gevoel,
of een gedachte…
Als je geloof niet zichtbaar is aan de buitenkant,
als iemand op school bij jou,
of op je werk
er niets van merkt, dan kun je je ook afvragen wat dat geloof voorstelt………

Voordat we naar de vraag gaan kijken over de verbinding
van de buitenkant met de binnenkant.
Eerst nog even over de binnenkant:
Het is wel de vraag:
heb je Jezus binnengelaten in je leven?
n.a.v. Handelingen 2
. eenmalig moment hier
. schuldbelijdenis
Jezus woont in ons hart,
wil in ons hart komen wonen,
Hij die de wet vervult heeft,
wil ook ons leven vervullen….

Handelingen 2: schuldbelijdenis,
Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
39  want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

dan komt de Geest,
dan woont Hij in je leven.
Vraag:
Heb je Jezus in je leven ontvangen?
Woont Hij in je?
Woont Hij in je binnenkant.
Niet specifiek een moment,
meerdere momenten,
van jongs af aan.
Dat kan,
maar dan kent u en jij altijd van die momenten
dat je Jezus weer uitnodigt….

Buitenkant – binnenkant.
Buitenkant: Exodus 
Meedoen en meegaan met de groep,
met je volksgenoten,
En de binnenkant is – Handelingen
Jezus binnenlaten in je hart.
Verbinding tussen buitenkant en binnenkant Johannes 14
Afscheidsgesprekken van Jezus met de discipelen.
- inwoning
- doen van de geboden

Inwoning.
Zo noemt Johannes dat.
Joh. 14,22.23 
22  Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’
23  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Dan zullen wij bij hem komen wonen….
de heilige Geest woont IN de discipelen.
En als wij Jezus uitnodigen,
wilt Hij ook bij ons wonen!


Jezus spreekt hier over inwonen van de Geest.

Wil je iemand laten inwonen?
Je bent mooi je privacy kwijt…
Vgl. uitwisselingsprogramma…
. jongere uit een ander land…
. paar jaar geleden meisje uit Slowakije
kan heel mooi zijn,
kan ook vreselijk zijn…
Dodelijk vermoeiend.
Hangt er maar van af wie je in huis krijgt.

Wat krijg je in je levenshuis,
als de Geest bij je komt wonen?
Johannes noemt hem ‘de parakleet’.
Griekse woord ‘parakaleo’.
Je hebt soms van die woorden,
die moeilijk te vertalen zijn.

vs. 26
NBV Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
NaB de gids-en-helper, 
HSV Maar de Trooster, 

‘erbij roepen, te hulp roepen, verzoeken, smeken; oproepen, vermanen, aansporen; (vriendelijk) aanmoedigen, bemoedigen, troosten’ betekent het eigenlijk ‘erbij of te hulp geroepen’.

De gids en helper van de Naardense Bijbel.
Wat de geboden voor het volk Israël waren,
de route aanwijzer.
Dat is niet veranderd.
En de Geest is het stemmetje,
of soms een harde stem,
die ons wijst op Gods geboden,
op zijn weg die we mogen gaan…..
Op zijn Woord,
die ons open maakt voor God,
voor zijn zoon Jezus.
Hij is een coach
coach.
erbij geroepene,
hij houdt zich niet meer stil……

In Handelingen bij de uitstorting van de Geest 
staat de schuldbelijdenis centraal.
Bij Johannes,
waar Jezus tegen zijn discipelen spreekt,
staan de geboden heel erg centraal.
23  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Luisteren is wat de Geest ons leert!!!
Voorbeeld van klimmen in Israël,
. handsteunen
. gids
. steile wand waarbij je elk moment naar beneden kunt vallen.

Angst!
Elk woord,
elke aanwijzing opvolgen.

Daarna:
water bij zich.
Zonder zouden we ook niet verder kunnen.
Later in de auto:
correctie.
Help, dat doen we in Israël niet…
Zeur niet aan mijn hoofd,
ik sluit me voor alle aanwijzingen
en  uitleg af.
Die kant is er ook bij ons….

-- Luister ik
-- Luistert u
-- Luister jij
naar de stem van de Parakleet,
van de gids?


Wat bijzonder:
De Schepper van hemel en aarde, de Vader,
en de Zoon, die aan een kruis gehangen heeft
en opgestaan is uit de dood,
die wil bij ons wonen.
In ons hart zijn.
ONGELOOFLIJK,
NIET TE GELOVEN,
NIET VOOR TE STELLEN.

Juist bij mensen die niet eigenwijs blijven,
en alles op eigen houtje op kunnen knappen,
maar willen luisteren naar de stem in hun hart,
in hun binnenste,
naar de stem in de bijbel.
Die de buitenkant van de geboden,
van de liederen die we zingen,
en de stem van de binnenkant willen verbinden met elkaar…
Verbinder,
de Geest is de grote Verbinder.

Deze week werd me dat weer eens temeer duidelijk..
Hans Maat op bezoek in de kerkenraad.
Directeur van het Evangelisch Werkverband.
Kleine groepen.
Bevlogen
enthousiast. (zie EO visie deze week).

Gebed met een serveerster in een restaurant.
(op zijn hart om voor haar te bidden)
Als hij dat zo bevlogen vertelt:
dan denk ik: ik niet….
hij wordt groter 
en ik wordt kleiner…
dat zegt iets over mij,
wat ik achteraf fijn vond,
is om dat op dat moment ook te kunnen delen,
niet mee voort te modderen.
(en over hem: hijzelf noemde zich dominant,
ik noem me zelf juist niet dominant)….

Wij zijn verschillend.
de Geest werkt verbindend….

Zonder binnenkant gaat het niet,
zonder buitenkant gaat het niet.
Daarin hebben wij elkaar ontzettend hard nodig…

Zoveel meer te zeggen zijn:
wat te denken van het project 50 dagen op weg met God,
bidden als de meest specifieke manier van verbinding met God.
. straks iemand over vertellen…

[Symbool] Kernvraag:
Hoe komt Jezus bij je binnen?
Wat past in jouw en  uw leven.
Komt hij via de buitenkant binnen – 
doordat je zijn geboden houdt,
en dat je hem steeds harder nodig krijgt?
Of:
Via de binnenkant:
ben je misschien meer een mens van gebed,
van je steeds weer in je gedachten en je woorden
afstemmen op God,
en daardoor verander je ook in je manier van leven?

Er zou veel meer over te zeggen zijn.
Bijvoorbeeld over de vraag:
Hoe herken je nu dat de heilige Geest in je werkt?
Van een collega ontving ik een prachtig A 4 ’t je,
om daar met elkaar over door te praten.
En daarom ligt dat A4’tje ook achterin de kerk.
Om mee te nemen,
met elkaar over door te praten,
in gesprek te gaan met de Here God
over zijn inwoning in ons leven.

Amen


 

terug
 
 
 

Inloggen


 

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst/biddag
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.