Protestantse Kerk in Nederland
Eben-Haëzerkerk Nijkerkerveen
 
 
Kerkdienst. 19 februari, 10:00 uur

LITURGIE : van de dienst van zondag  19 februari 2012 in de kerk in Nijkerkerveen. Voorganger: Ds.W.B. van de Woord
                                                                           
                                  ORDE VAN DIENST
                                      
ORGELSPEL
                                                 
BEGROETING en MEDEDELINGEN

ZINGEN : Psalm 105 : 1 en 2


BEMOEDIGING EN GROET                                 
v : Onze hulp is in de Naam van de Heer
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
      die trouw is in leven en in sterven
     en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
     Genade en vrede van God,
     Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

AANVANGSLIED : Psalm 105: 17  en 18
              (de gemeente gaat zitten)

KYRIËGEBED :
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laten we Zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde
Om mensen vernederd, in de hoek gedrukt, zonder verweer in het spel van krachten en machten; Om mensen overgeleverd aan het spel van de vrije markt, dat onbarmhartig de sterken in de kaart speelt, daarom bidden wij U: Heer ontferm U
Om mensen die niet meer weten waar ze aan toe zijn, om al die kleinen, onaanzienlijk, die hopen op U, o God. Die de droom bewaren en uitzien naar uw Rijk, maar het wachten duurt zo lang. De nachten zijn zo donker en het licht blijft maar uit. Daarom bidden wij U: Heer ontferm U
Soms begrijpen wij er niets van Heer. Dan lijkt de wereld zo onrechtvaardig. En er zijn zo veel mensen bang. Voor de ziekte die ze hebben. Of het verdriet dat ze met zich mee dragen ooit minder wordt. Daarom bidden wij U: Heer ontferm U.

v Heer open onze lippen,zo zal onze mond uw lof verkondi¬gen;
    van de opgang der zon tot haar ondergang
    zij de naam van de Heer geloofd!

GLORIALIED : Gezang 424 : 1 en 2

GEBED VAN DE ZONDAG :
Vriendelijk Licht, leid ons tot uw Zoon/ en laat Zijn Woord ons genezen van zonden./ En binnenvoeren in de vrijheid van uw kinderen,/ Grote en goede God, verstevig wat er in ons is aan geloof, hoop en liefde, zodat wij doen/ wat U van ons wilt/ niet halfhartig of plichtmatig, maar met volle overgave./ Dat wij dan gaandeweg mogen ervaren, hoe veelbelovend dat is. Wij bidden U: spreek uw Woord tot ons,/ maak het vruchtbaar.
Laat het voor ons als nieuw zijn. Open onze harten, opdat wij daarvoor ontvankelijk zijn. Breek de gesloten woorden open en laat ons opnieuw de schrift wakker lezen, zodat het een levende bron van troost en inspira¬tie voor ons is. Kom ons daartoe met uw Geest ons tege¬moet. En schenk ons zo uitzicht op een vrede, die duurzaam is. Dit uur en alle dagen van ons leven. Dat vragen wij U in de Naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.

                       (Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT:  Genesis 41 : 1 tm 8  Dan het zinnetje uitspreken: “Toen gedacht de opperschenker Jozef”.   Dan vervolgen met Gen 41 : 14 tm 16

ZINGEN : Psalm 138 : 1,3 en 4

EVANGELIELEZING :  Markus 2 : 1 - 12

ZINGEN:  Gezang 328 : 1 en 3

UITLEG EN VERKONDIGING

ZINGEN :  Gezang 431 : 1,6,7,

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: Uit ‘geroepen om te zingen’

GEBEDEN: dankgebed – voorbeden – stil gebed - Het onze Vader
U danken wij Heer God voor alle kleine dingen, die we mogen ervaren als godsgeschenk: de liefde en vriendschap, die ons hart versterken; de kracht die we krijgen om niets heilzaams te doen; het uitzicht dat we krijgen dwars door onze tranen heen, de vreugden die we ondergaan als voortekenen van uw lichtend Rijk.
Heer onze God, wij danken U voor de woorden die wij van U met ons mee hebben gekregen. Want zo mogen we wegwijs worden, weet hebben van het spoor waar U ons op leidt. Daarom bidden wij U om waarheid met elkaar. Om goedheid en geduld. Om vindingrijkheid van onze taal. Om arbeid voor onze handen
Al lijkt uw kerk in onze wereld zwak van stem en krachteloos van daad,/  houd ons wakker als getuigen van uw geloof en liefde.
Voor onze kinderen bidden wij U, die gevoed worden met de leugen, opgekweekt tot verbittering, gewend aan gemakkelijk gewin en zodoende zo weinig teleurstellingen kunnen verwerken.
Wij danken U dat er mensen gevonden worden, die het niet alles in de wereld en om ons heen zó maar nemen. Die het niet nemen, wat mensen elkaar kunnen aandoen. Die het niet nemen, dat mensen verkommeren door onacht-zaamheid en onverschilligheid. Die het niet nemen, dat de aande¬len hoger genoteerd staan dan mensenlevens. Wij danken U dat er mensen worden gevonden, die keuzes durven maken. Die ingaan tegen wat U als onrecht beschouwd.
Wij bidden U voor hen die bedroefd zijn, eenzaam, overspannen of ontmoedigd. Voor hen die uitgeblust zijn en zonder hulp.
Wij bidden u voor de zieken in deze gemeente. En onze gedachten gaan vanmorgen met name uit naar …… Geef dat er mensen zijn die naar hen omzien en dat ze kracht mogen krijgen door mensen die om hen heen staan.
Wij bidden U voor deze wereld, die onze wereld is. Voor alles wat bedreigd en bedrogen wordt. Voor gemuilkorfde mensen op aarde, voor vluchtelingen en asielzoekers en al die familie die achterbleef. Voor verdrukten en ontrechten, schandtekenen voor een wereld die nieuw moet worden.
Heer blijf bij ons. Maak ons een en eensgezind, opdat wij in vreugde u zullen dienen. Verhoor deze onze gebeden en ook die wij hier in stilte aan toevoegen................
Dat alles bidden wij in de Naam van Hem die ons heeft leren bidden:
Onze Vader,die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,gelijk in de hemel,
alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood ,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U
is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. AMEN.

SLOTLIED  : Gezang 21 : 1, 5 en 7.

HEENZENDING EN ZEGEN : Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer om die in de wereld te doen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest is met u allen.
Aansluitend zingen wij : Amen

 

 


Vandaag begint het paasproject 'Ik ben de opstanding en het leven'

Ik ben het brood dat leven geeft

Johannes 6: 25-35
Thema: Jezus, het brood dat leven geeft.

Zonder brood kunnen we niet leven. Jezus is onmisbaar als we het eeuwige leven willen ontvangen.

 
 

Inloggen


 

kerkdienst/afscheid KND
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 18:45
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10:00
meer details

 
WELKOM
 
Komende preek
Misschien wil je vooraf al weten waar het over gaat in de diensten. Je zou zelf al met het thema bezig kunnen zijn, het gedeelte kunnen lezen en je zo al voorbereiden.
 
Fotoalbum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.